RAAMATUPIDAMINE MÜÜK
Teenused Hinnainfo PARTNERID Küsi pakkumist Kontakt
Est Eng Rus
Stardiabi ja toetused
Ettevõtjatel on võimalik oma tegevuse toetamiseks taotleda stardiabi järgnevalt:

1. EAS starditoetus
Alustava ettevõtte starditoetus on Euroopa Liidu struktuurfondidest kaasrahastatav toetusprogramm.
Starditoetus 
on suunatud ettevõtjatele, kes on valmis pakkuma toodet või teenust, mida turg vajab, kuid kes ei ole orienteeritud kiirele kasvule.
Kasvutoetus 
on suunatud ettevõtjatele kes on valmis pakkuma toodet või teenust, mida turg vajab ja kes on kiirele kasvule orienteeritud, või kes on oma konkurentsivõimet juba tõestanud ning vajavad tuge kasvu kiirendamiseks.

Kes saab toetust taotleda?

Taotlejaks võib olla FIE või ettevõte,
kelle ettevõtte omanike hulgas ei ole juriidilisi isikuid rohkem kui 25%;
kes tegutseb väljaspool Tallinna;

  • starditoetuse puhul: kes on registreeritud äriregistris mitte rohkem kui 12 kuud tagasi või on asutamisel; Starditoetust on võimalik taotleda kuni 50 000 krooni. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 75%.
  • kasvutoetuse puhul: kes on registreeritud äriregistris mitte rohkem kui 24 kuud tagasi või on asutamisel ning kelle 3 esimese majandusaasta prognoositav netomüügitulu aritmeetiline keskmine on üle miljoni krooni. Kasvutoetust on võimalik taotleda kuni 200 000 krooni. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 50%
Alustavate ettevõtjate stardi- ja kasvutoetuse taotlemisel tuleb esitada järgnevad kohustuslikud dokumendid:
  • Taotlus
  • Äriplaan
  • Finantsprognoosid kolmeks terviklikuks tegevusaastaks, sealjuures esimese tegevusaasta finantsprognoosid kuude lõikes
  • Tegevus- või finantsaruanded eelneva majandustegevuse kohta või ainult tegevusaruanne juhul, kui majandustegevust ei ole veel toimunud;
  • Juhtorgani liikme või liikmete või füüsilisest isikust ettevõtja elulookirjeldus;
  • Volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel.
2. Tööturutoetus ettevõtluse alustamiseks
Ettevõtluse alustamise toetust on võimalik Tööturuametis registreeritud töötutel taotleda kuni 70 000.- krooni ning ilma tööta isikutel, kes ei ole end töötuna registreerinud, kuni 50 000.- krooni.

Ettevõtluse alustamise toetust võivad saada registreeritud töötud kui ka isikud, kes ei ole töötuna registreeritud, kuid on ilma tööta, või on saanud koondamisteate ning on teenuste saamiseks pöördunud Tööturuametisse.

Toetuse saaja peab olema kas:
1) läbinud ettevõtluskoolituse või
2) omandanud kutse-või kõrghariduse majanduse alal või
3) omama ettevõtluskogemust.

Toetuse saamiseks on vaja Tööturuametile esitada:

1) avaldus
2) äriplaan
3) koopiad dokumentidest, mis tõendavad ettevõtluskoolituse läbimist või kutse- või kõrghariduse omamist majanduse alal või ettevõtluskogemust. 

3. PRIA

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) on EV Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus. PRIA ülesandeks on riiklike toetuste ning Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste andmise korraldamine, seadusega ettenähtud põllumajandusega seotud riiklike registrite ja muude andmekogude pidamine, nende andmete töötlemine ning analüüsimine.  

PRIA moodustati 2000. aastal. PRIA tegutseb põllumajandusministri poolt kinnitatud määruse "Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti põhimäärus ning struktuur ja teenistujate koosseis" alusel.

PRIA toetused
Tänavu jagab PRIA 5,45 miljardit krooni toetusi
• Pindalapõhisteks toetusteks 2,4 miljardit
• Investeeringutoetusteks 2,5 miljardit
• Kalandusfondi toetusteks 277 miljonit
• Riiklikeks toetusteks 45 miljonit
• Lisaks turukorraldusmeetmed


Copyright 2008 © OÜ Viljandi Ärikeskus | Aadress: Lossi 22 71003 Viljandi E-mail: info@viljandi-arikeskus.ee
VeebiStuudio